Our Surgeon 2

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์

The Surgeon

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์

เป็นศัลยแพทย์เราเสริมจมูกมานานกว่า 25 ปี โดยผ่านประสบการณ์เหล่านี้ท่านได้เห็นปัญหาต่างๆ ในการเสริมจมูกและได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ที่ท่านได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านการเสริมจมูกในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เนื่องจากท่านได้อยู่ในวงการศัลยกรรมไทยมาเป็นเวลานานและรู้จักกับศัลยแพทย์เป็นจำนวนมาก ท่านได้ตระหนักศัลยแพทย์ไทยหลายท่านจากหลากหลายสาขาวิทยามีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ ท่านจึงได้เสนอแนวคิดอย่างมั่นใจและภูมิใจในความร่วมมือจากศัลยแพทย์ผู้มือชื่อเสียงท่านอื่นที่จะประกาศให้โลกรู้จักวงการศัลยกรรมไทยมากขึ้น
โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศัลยกรรมของทวีปเอเชีย

การศึกษาและวุฒิบัตร

    1. แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี มหิดล
    2. วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก ศิริราช มหิดล
    3. หนังสืออนุมัติบัตรศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า